Articly.ai

Terms and Conditions

תנאים להרשמה ושימוש במערכת HomeDiet

הקדמה

ברוכים הבאים ל”הום דיאט” – פלטפורמת התזונאים הישראלית.

שירותי “הום דיאט” ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת [www.homediet.co.il] ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות (כהגדרתה להלן), (להלן: “האתר” ו-“השירות” בהתאמה). את השירות מפעילה הום דיאט בע”מ, שכתובתה ברחוב מוהליבר, יהוד (להלן: “מפעילת השירות“).

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כתזונאי (להלן: “תזונאי“, למען הסר ספק המונח תזונאי מתייחס לתזונאים ו/או לדיאטנים כאחד) או כמשתמש (להלן: “משתמש“). במידה והנך תזונאי, אין באמור בתנאי שימוש אלו מלגרוע מכל הסכם אחר או נוסף של מפעילת השירות איתך.

השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: “המסמכים המחייבים“). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות. המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו”ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, כולל פגישות פנים מול פנים (פרונטלי). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

על השירות בתמצית

השירות מהווה פלטפורמה מקוונת למתן שירותי יעוץ בתחום התזונה. ייעודו המרכזי הוא לשמש פלטפורמה לקבלת שירותי ייעוץ תזונאה מהתזונאים המשתמשים בו.

השירות מאפשר לכל תזונאי להקים עמוד אישי הכולל מידע בנוגע להשכלתו והכשרתו, תחומי מומחיותו, מאמרים ופרסומים שלו, וכן תיאור כללי של שירותיו, אזור מתן השירותים על ידו ומחירון. באמצעות המידע המוצג באתר (על ידי כל תזונאי בעמוד האישי שלו כאמור), יכול המשתמש לאתר תזונאי המתאים לצרכיו ולקבל ממנו שירותי יעוץ בתחום הסתכתו כתזונאי-דיאטן (להלן: “שירותי היעוץ“). שירותי הייעוץ יינתנו דרך האתר, באמצעות שיחת וידאו עם המשתמשים ו/או דרך האתר באמצעות ציאט. בנוסף רשאי התזונאי לספק את שירותי הייעוץ באמצעות שיחת טלפון ו/או בפגישות פרונטליות במיקום שיסוכם בין התזונאי והמשתמש. למען הסר ספק גם מתן שירותים על ידי התזונאי באמצעות טלפון ו/או בפגישות פרונטליות יכללו בהגדרת המונח “שירותי היעוץ”.

שים לב – מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי הייעוץ שמפרסמים התזונאים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי התזונאים ולשירותי היעוץ, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על התזונאים ועליהם בלבד. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין התזונאים למשתמשים, אינה מפקחת על המידע שמציגים התזונאים ועל נכונותו וגם אינה מפקחת על שירותי היעוץ. האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי היעוץ, מוטלת כולה על התזונאים ואין ולא תהיה למשתמשים כל טענה כלפי מפעילת השירות בכל עניין הנוגע לשירותי היעוץ.

השימוש בשירות

הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות לתזונאים, לצורך קידום השירותים המוצעים על ידם ולצורך זה בלבד. כל שימוש אחר בשירות מותר למטרות פרטיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
 • ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהשירות במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות והאישור של המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.

רישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון. השימוש בשירות וצפייה בתכניו אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון שימוש בשירותי היעוץ הניתנים על ידי התזונאים מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.

במהלך רישומך לשירות עליך למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שם משתמש, שמך המלא, כתובת דוא”ל פעילה, גילך ועוד.

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את כתובת הדוא”ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

רישום כתזונאי – על-מנת להירשם כתזונאי ולהקים עמוד אישי בשירות, יהיה עלייך להזין את המידע הנדרש במהלך הרישום ובכלל זאת שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא”ל פעילה, מספר טלפון, מקום לימודים והסמכה, מספר רשיון, תיאור השירותים, מיקום, מחירים ועוד. מרבית הפרטים הללו יוצגו בעמוד האישי שלך בשירות על-מנת לאפשר למטופלים פוטנציאליים להתרשם מהשירותים שאתה מציע ולאפשר להם ליצור קשר איתך. פתיחת עמוד אישי כתזונאי בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.

מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, לתזונאים ו/או למשתמשים.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה. הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

לאחר השלמת הרישום, אתה עשוי להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ולפחות אחת למספר חודשים. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, לרבות עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

 

ביטול רישומך לשירות

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 • עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

תשלום

תמורת שירותי הייעוץ

התעריף המבוקש עבור שירותי הייעוץ, לפי זמן או כמחיר קבוע, ייקבע על ידי התזונאי בכרטיסו האישי באתר ויוצג למשתמשים.

לאחר סיום כל פגישה של תזונאי ומשתמש, בין אם הפגישה נעשתה באמצעות שימוש באתר (שיחת וידאו ו/או באמצעות צ’אט) ובין אם הפגישה נעשתה שלא באמצעות שימוש באתר (שיחת טלפון ו/או פגישה פרונטלית), יזין התזונאי באתר את משך זמן הייעוץ של אותה פגישה, ובהתאם יחוייב המשתמש בתמורת הייעוץ (להלן: “תמורת הייעוץ“).

חיוב המשתמש בתמורת הייעוץ יבוצע באמצעות מערכת הסליקה של האתר. התזונאי והמשתמש מתחייבים שמשתמש לא יחוייב בתמורת הייעוץ שלא דרך האתר.

מובהר בזאת כי שיחת היכרות הראשונית עם משתמש באתר, באורך מקסימלי של 15 דקות, הנה ללא תמורה מצד המשתמש והיא נועדה לאפשר את הצגת השאלה/העניין לתזונאי וכן לאפשר למשתמש, על בסיס הצעת התזונאי, להחליט אם הוא מעוניין בשירותי הייעוץ של המומחה ואם הוא מסכים לתעריף המוצע. בהתאם, חיוב המשתמש יחל אך ורק בשיחה שלאחריה, במסגרתה המשתמש מסכים לחיוב עבור השיחה, על פי התעריף המוצע של התזונאי.

תוכן גולשים בשירות

מרבית התכנים בשירות מוזנים אליו על-ידי התזונאים, ובכלל זאת המידע בכל עמודי התזונאים, תגובות וביקורות המשתמשים ועוד. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בשירות – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני התזונאים או המשתמשים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. לעיתים ולפי שיקול דעתנו, תכנים שתטען לפרסום בשירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי. מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בשירות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא בשירות (ובכלל זאת תגובות המשתמשים על התזונאים), רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם, לטעון ולפרסם בשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים –

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או ״שום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), ״שומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרסים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, ״שומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, לפי כל דין;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע במישרין לתזונאים המפרסמים את השיעורים הפרטיים שהם מעבירים;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפשרויות השימוש הניתנות בשירות, במשתמשים בו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.

החליטה מפעילת השירות לפרסם או להציג תוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך. למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בשירות, בין אם תזונאים ובין אם משתמשים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים למוסדות לימוד שונים, לאתרי אינטרנט של תזונאים המוצגים בשירות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. ברובם המכריע של המקרים תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר ובשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ואתה מוסר צילומים או סרטוני וידאו לפרסום במסגרת השירות, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת השירות והשימוש בצילומים או סרטוני הווידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור (‘קרדיט’), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

הסרת תכנים מהשירות

מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין.

 

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן, וכן קבלת שירותי הייעוץ, לרבות באמצעות האתר, באמצעות שיחת וידאו עם המשתמשים ו/או דרך האתר באמצעות ציאט, באמצעות שיחת טלפון ו/או בפגישות פרונטליות עם התזונאי, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלול בו ובכלל זאת מההסתמכות על המידע שמפרסמים תזונאים ו/או שירותי הייעוץ הניתנים על-ידם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות תזונאים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות על תזונאים, וכן תכנים שמפרסמים התזונאים עצמם. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. מפעילת השירות לא תיחשב כנותנת שירותי הייעוץ או כשולחתו של התזונאי נותן שירותי הייעוץ. התזונאי יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה משירותי הייעוץ ו/או כתוצאה מהפרת הסכם זה. לעיתים תכנים שמועלים לאתר משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת. מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על- ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו״ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

כמשתמש בשירות, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

הום דיאט בע”מ (“החברה”) מפעילה אתר באינטרנט שכתובתו הנוכחית היא https://homediet.co.il, אשר מהווה פלטפורמה למתן ייעוץ למשתמשי האתר על ידי תזונאים (להלן “האתר”). הסכם זה מתאר את תנאי ההתקשרות בין החברה לבינך (“המומחה”) וזאת לצורך מתן שירותי ייעוץ על ידך למשתמשי האתר. עם אישור הסכם זה על ידי המומחה באמצעות סימון של התיבה “אני מקבל את התנאים להרשמה ושימוש”, או באמצעות אישור בתגובה להודעת טקסט או דואר-אלקטרוני שנשלחו מהחברה המכילים קישור להסכם זה, נכרת הסכם מחייב בין החברה למומחה; המומחה מקבל על עצמו לפעול בהתאם למפורט בהסכם ומצהיר כי הוא מעל גיל 18 וכי הוא כשיר להתקשר בהסכם עם החברה. בנוסף לאמור בהסכם זה, המומחה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים באתר כפי שיהיו מעת לעת.

1. שירותי הייעוץ 

1.1. במהלך תקופת ההתקשרות (כהגדרתה להלן), המומחה מתחייב להעניק שירותי ייעוץ למשתמשי האתר בתחום הסמכתו כתזונאי-דיאטן בלבד (“שירותי הייעוץ”).

1.2. שירותי הייעוץ יינתנו דרך האתר, באמצעות שיחת וידאו עם המשתמשים ו/או דרך האתר באמצעות צ’אט. בנוסף רשאי המומחה לספק את שירותי הייעוץ באמצעות שיחת טלפון ו/או בפגישות פרונטליות במיקום שיסוכם בין המומחה והמשתמש. מובהר בזאת כי העמלה (כהגדרתה להלן) תשולם לחברה מתוך תמורת הייעוץ (כהגדרתה להלן) ששולמה למומחה בין אם שירותי הייעוץ ניתנו באמצעות האתר ובין שלא באמצעות האתר, כמפורט בסעיף 1.2 זה ו/או בדרך אחרת.

1.3. שירותי הייעוץ יינתנו ישירות למשתמשים באתר ובהתאם אין החברה מתחייבת כי שירותי הייעוץ של המומחה ידרשו בפועל.

1.4. המומחה מצהיר כי הוא מכיר ומבין את הכללים המפורטים בנספח א’ להסכם זה והוא מתחייב לפעול בהתאם לכללים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המומחה יהא מחויב לנהלי העבודה הפנימיים של החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. החברה תודיע למומחה על שינויים בנהלי העבודה אך אין עליה לבקש את אישורו.

1.5. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר מדי פעם בפעם עם תזונאים-דיאטנים נוספים בתחומי מומחיות דומים או זהים לתחום המומחיות של המומחה לצורך מתן שירותי ייעוץ למשתמשי האתר.

2. הצהרות המומחה

2.1. המומחה מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את שירותי הייעוץ וכי אין כל טעם המונע ממנו ליתן את שירותי הייעוץ. המומחה מתחייב כי במתן שירותי הייעוץ ובקשר אליהם הוא יפעל בהתאם להוראות כל דין, לרבות לעניין ניהול ספרים ותשלום מסים החלים עליו. כמו כן, המומחה מתחייב כי הוא יפעל בהתאם לכללי האתיקה המקצועיים הרלוונטיים למתן שירותי הייעוץ. בנוסף, המומחה מתחייב כי לא ייתן לקטינים שירותים אשר על פי דין לא ניתן לתת לקטינים ללא אישור הוריהם, אלא לאחר ששוחח עם הורה שאישר את מתן הייעוץ לילדו, וקיבל אישור ההורה למתן שירותי הייעוץ לקטין מראש ובכתב.

2.2. המומחה מבין כי החברה אינה קשורה למתן שירותי הייעוץ באתר על ידי המומחה וכי האתר מהווה אך ורק פלטפורמה טכנולוגית לשירותי הייעוץ הניתנים על ידי המומחה בלבד.

2.3. המומחה יפעל לפחות ברמת זהירות ומקצועיות סבירה כפי שמומחה סביר היה פועל בנסיבות דומות, ובכל מקרה לא פחות מהרמה הנדרשת על פי הוראות הדין ו/או כללי האתיקה החלים על המומחה.

2.4. המומחה מצהיר כי הינו בעל הרישיונות המתאימים למתן שירותי הייעוץ, לרבות תעודת תזונאי-דיאטן בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס”ח-2008, וכי הוא מתחייב, לאורך כל תקופת ההתקשרות, לחדש ו/או להשיג את הרישיונות המתאימים, בין אם הרישיון נדרש כיום ו/או יידרש בעתיד. ככל שנדרש רישיון למתן שירותי הייעוץ, המומחה יעלה למערכת הניהול של האתר את העתקו של הרישיון וכן אסמכתאות אחרות ביחס להשכלתו, ניסיונו ומיומנותו כמפורט בטופס הגשת המועמדות שמילא המומחה. החברה תהיה רשאית להציג מסמכים כאמור באתר.

2.5. המומחה מצהיר כי הוא מודע למגבלות הטבועות במתן שירותי ייעוץ באמצעות אתר אינטרנט ובהתאם, שירותי הייעוץ, ככל שיינתנו באמצעות האתר, לא יכללו מתן ייעוץ שעל פי כל דין ו/או הכללים החלים על המומחה אין להעניק באמצעות האינטרנט.

2.6. המומחה ימליץ במקרה הצורך כי המשתמשים יפנו לטיפול פנים אל פנים ו/או יפנה את המשתמשים לשירותי החירום הנדרשים במקרי חירום.

2.7. המומחה מצהיר כי הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני המשמש למתן שירותי הייעוץ למשתמשים (ככל וקיים) וכי התכנים המשמשים אותו במתן שירותיו אינם מפרים זכויות קניין רוחני כלשהן של צדדים שלישיים.

2.8. המומחה מצהיר כי הוא בעל ההשכלה, הניסיון והמיומנות הנדרשים על מנת ליתן את שירותי הייעוץ, כמפורט בפרטים שסיפק בעת רישומו לאתר. מבלי לגרוע מסעיף 2.4 לעיל, המומחה מתחייב להציג על פי דרישת החברה כל אישור או מסמך בקשר לאמור תוך חמישה ימים ממועד הדרישה.

2.9. המומחה מתחייב כי המידע שיימסר במסגרת שירותי הייעוץ לא יהיה בלתי חוקי, מטריד, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות, מאיים, משמיץ, וולגרי, פורנוגרפי, גזעני, מזיק או פוגעני בדרך אחרת.

2.10. המומחה מצהיר כי כל המידע שסיפק לחברה הינו מדויק, שלם ואינו מטעה בשום צורה, לרבות ביחס לרקע, ההשכלה, הניסיון והמיומנויות אותם הציג המומחה. המומחה מתחייב לעדכן את כרטיסו האישי באופן שוטף, ובכל מקרה תוך 48 שעות מקרות כל שינוי רלוונטי.

2.11. המומחה מצהיר כי הוא מודע לזכות החברה בכל עת להפסיק את ההתקשרות עימו לרבות הסרתו מהאתר, כמפורט בסעיף 9.2 להלן.

3. תמורה

3.1. המומחה יהיה רשאי להציע למשתמש חיוב על בסיס זמן ייעוץ בפועל (לפי דקה, שעה או חלקי שעה) או כמחיר קבוע מראש (Fixed Price) עבור כלל שירותי הייעוץ בנושא מסוים, בתעריף שיוגדר על ידי המומחה במהלך ההתקשרות עם המשתמש.

3.2. התעריף המבוקש עבור שירותי הייעוץ, לפי זמן או כמחיר קבוע, ייקבע על ידי המומחה בכרטיסו האישי באתר ויוצג למשתמשים. התעריף המבוקש שיזין המומחה בכרטיסו האישי הינו התעריף הכולל (ברוטו) למשתמש באתר והוא כולל הן את העמלה שתועבר לחברה והן המע”מ עבור כלל הסכום. המומחה יהיה רשאי מפעם לפעם לעדכן בכרטיסו האישי את תעריף שירותי הייעוץ.

3.3. לאחר סיום כל פגישה עם המשתמש, בין אם הפגישה נעשתה באמצעות שימוש באתר (שיחת וידאו ו/או באמצעות צ’אט) ובין אם הפגישה נעשתה שלא באמצעות שימוש באתר (שיחת טלפון ו/או פגישה פרונטלית), מתחייב המומחה להזין באתר את משך זמן הייעוץ של אותה פגישה, ובהתאם יחוייב המשתמש בתמורת הייעוץ (להלן: “תמורת הייעוץ”).

3.4. חיוב המשתמש בתמורת הייעוץ יבוצע באמצעות מערכת הסליקה של האתר (כמפורט להלן). המומחה מאשר ומסכים כי החברה זכאית לקבל עמלה מתוך תמורת הייעוץ בשיעור כמפורט בנספח א’ (להלן: “העמלה”). מובהר בזאת כי גם אם המומחה לא הזין באתר את משך זמן הייעוץ לאחר מתן שירותי ייעוץ כאמור, תהא החברה זכאית לקבל את העמלה ביחס לאותה פגישה עם המשתמש. החברה אינה מציגה כל מצג לגבי יכולתם של המשתמשים לשלם עבור שירותי הייעוץ, ובהתאם למומחה לא תהיה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המומחה מתחייב בזאת שלא לחייב את המשתמשים בתמורת הייעוץ שלא דרך האתר, וכן מתחייב שלא לחייב את המשתמשים בעבור שירותי ייעוץ שלא סופקו בפועל.

3.5. המומחה מודע לכך כי שיחת היכרות הראשונית עם משתמש באתר, באורך מקסימלי של 15 דקות, הנה ללא תמורה מצד המשתמש והיא נועדה לאפשר את הצגת השאלה/העניין למומחה וכן לאפשר למשתמש, על בסיס הצעת המומחה, להחליט אם הוא מעוניין בשירותי הייעוץ של המומחה ואם הוא מסכים לתעריף המוצע. בהתאם, חיוב המשתמש יחל אך ורק בשיחה שלאחריה, במסגרתה המשתמש מסכים לחיוב עבור השיחה, על פי התעריף המוצע של המומחה.

3.6. תמורת הייעוץ תועבר באמצעות מערכת הסליקה של האתר לחברת סליקה (“המסלקה”). המסלקה תעביר מתוך תמורת הייעוץ את העמלה לחברה ואת היתרה (קרי, לאחר ניכוי (1) העמלה ו- (2) תשלום עבור שירותי הסליקה) למומחה, והכל בהתאם לתנאי השימוש שלה כפי שיהיו תקפים מעת לעת. המומחה יידרש לשלם למסלקה סכום חד פעמי עבור שירותיה בגובה 40 ש”ח + מע”מ (סכום זה עשוי להתעדכן מעת לעת), שיקוזז מהתשלום הראשון שיועבר למומחה בעבור שיחת הייעוץ הראשונה שעבורה תשולם לו תמורה.

3.7. כנגד קבלת העמלה תנפיק המסלקה למומחה חשבונית מס כחוק. כל מס שיחול על התשלומים למומחה עפ”י הסכם זה או בקשר עמם (בכלל זה מע”מ, ככל שיחול) וכל תשלום חובה אחר עפ”י כל דין (ובכלל זה ביטוח לאומי, ככל שיחול) יחול על המומחה וישולם על ידו.

3.8. מעבר לתמורת הייעוץ כמפורט לעיל, המומחה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מהחברה, מהמשתמשים או מכל צד ג’ אחר בגין מתן שירותי הייעוץ ו/או בקשר עם סיום התקשרותו של המומחה עם החברה על פי הסכם זה ובכלל זה המומחה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן שירותי הייעוץ ו/או מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

3.9. המומחה מתחייב כלפי החברה כי לא יקבל שכר או כל טובת הנאה משום גורם אחר עימו יבוא במגע בקשר למתן שירותי הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט על פי הסכם זה.

3.10. המומחה מתחייב לספק לחברה, על פי דרישתה, הצהרה מרואה החשבון שלו בדבר הסך הכולל של הסכומים ששולמו לו על ידי משתמשי האתר.

3.11. במידה והחברה תחליט לשתף פעולה עם גופים אחרים במבצעים או לבצע פעולות קידום אחרות אשר עשויים לכלול בין היתר הנחות והטבות בתשלום עבור הייעוץ שנדרש מהמשתמש, החברה תציע למומחה לקחת חלק בפעילויות אלה, ובמידה והמומחה יסכים תמורת הייעוץ עשויה לפחות עקב אותן הנחות והטבות.

4. זמינות ושירות למשתמשים

4.1. המומחה יהיה זמין בימים ובשעות בהם התחייב ליתן שירות אונליין למשתמשים בהתאם לשעות שהזין בכרטיסו האישי. במידה וסוכם בין המומחה לבין משתמש מועד ספציפי לייעוץ אשר אינו במסגרת המועדים הקבועים של המומחה, יהיה המומחה זמין גם במועד כאמור. המומחה יבצע את מירב המאמצים מצידו, ולא פחות ממאמצים סבירים ביחס לעניין, למימוש כל התחייבויותיו כלפי המשתמשים.

4.2. המומחה יענה לכל פנייה דרך האתר תוך שני ימי עסקים מרגע שליחתה על ידי המשתמש.

4.3. במידה והמומחה לא יוכל לתת שירות בתקופה מסוימת עקב חופשה, מילואים וסיבות דומות, עליו לעדכן את כרטיסו באתר בהתאם לפחות שלושה ימי עסקים מראש, ובמקרה של מחלה, בהקדם האפשרי.

4.4. המומחה מחויב לדווח באופן מיידי לחברה על כל תלונה של משתמש שהובאה לידיעתו.

4.5. כל המחלוקות בנושא שירותי הייעוץ בין המומחה למשתמשים יוכרעו באופן בלעדי על ידי החברה לפי שיקול דעתה המוחלט.

4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פעילות פיקוח ובקרה, לרבות “לקוח סמוי”.

5. קשר עם משתמשים

5.1. המומחה ישתמש באתר ובכל פלטפורמה אחרת של החברה אך ורק למתן שירותי יעוץ למשתמשים בהתאם להוראות הסכם זה.

5.2. המומחה לא ישתמש באתר לשם קידום כל עסק אחר שלו, לשם הצעת מוצרים ו/או פעולות דומות.

6. העדר יחסי עובד מעביד

6.1. מוצהר ומוסכם בזאת על ידי החברה והמומחה כי אין ולא יתקיימו בין החברה לבין המומחה ו/או מי מטעמו יחסי עובד-מעביד וכי בביצוע התחייבויותיו של המומחה על פי הסכם זה הוא פועל לכל דבר ועניין כקבלן עצמאי. כמו כן, אין ולא יתקיימו בין החברה לבין המומחה ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, או נציגות.

6.2. מוסכם בין הצדדים כי במקרה וערכאה מוסמכת תקבע כי בניגוד לאמור בהסכם זה התקיימו יחסי עובד מעביד בין המומחה לחברה וכי למומחה מגיעים כספים נוספים ו/או זכויות מעבר לאלה שפורטו בהסכם זה, המומחה יהיה זכאי לקבל 70% בלבד מתמורת הייעוץ אותה קיבל לאורך תקופת ההתקשרות (שמהווה כאמור לעיל 100% מהתשלום שמגיע לו עבור הייעוץ), כשכר עבודה. במקרה כזה, 30% הנותרים מתמורת הייעוץ שקיבל המומחה, כולל מע”מ, יבואו על חשבון ערכן ו/או היקפן של כל הזכויות שייקבע כי המומחה זכאי להן. המומחה מתחייב להשיב לחברה את מלוא ההפרש שבין הזכויות כאמור לבין הכספים מעבר למגיע לו על פי הסכם זה, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע אותה עת. בנוסף, המומחה יפצה את החברה בגין כל נזק נוסף שנגרם לה וישפה אותה בגין כל ההוצאות שתישא בהן עקב תביעה שהגיש להכרה במעמדו כעובד החברה

6.3. החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע למומחה ממנה, אם מגיע, את הסכום שעל המומחה להשיב לחברה כאמור, ללא צורך באישור המומחה או בהודעה מראש.

7. סודיות; קניין רוחני

7.1. במשך כל תקופת ההסכם, ובכל עת לאחר מכן, המומחה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לפרסם ו/או לגלות ו/או למסור לשום אדם או גוף (אלא אם קיבל לכך היתר מראש ובכתב), ידע ו/או מידע מכל סוג שהוא, שאינו נחלת הרבים, אשר הגיע ו/או יגיע לרשות המומחה בכל צורה שהיא במסגרת שירותי הייעוץ (“מידע סודי”), וכן לא לנצל או לעשות שימוש כלשהו, לטובתו או לטובת צד שלישי כלשהו, במידע הסודי כאמור, וכן לא לאפשר לאחר לעשות שימוש כאמור.

7.2. המומחה מתחייב לשמירה על סודיות ופרטיות המשתמשים באתר, ומתחייב לשמור על כל מידע המגיע אליו מהמשתמשים, במישרין או בעקיפין, בסודיות גמורה.

7.3. המומחה מתחייב לא למסור ו/או להעביר, לכל אדם ו/או גוף מידע סודי ולא לעשות שימוש כלשהו במידע הסודי, למעט שימוש הנדרש לצורך מתן שירותי הייעוץ.

7.4. המומחה מתחייב לשמור על סודיות בכל הקשור לפעילות האתר והחברה ולא לגלות מידע ו/או פרטים על שיטות הפעולה, היקפי השירותים, תנאי ההתקשרות, התעריפים הנגבים וכל מידע עסקי אחר.

7.5. המומחה מעניק לחברה רשיון שימוש בלתי מוגבל, בלתי הדיר וללא תמורה בכל מידע, תוכן או חומר אשר מפרסם המומחה באתר, לרבות תוכן מקצועי שפורסם על ידו באתר (לא כולל מידע המועבר ישירות למשתמשים במסגרת שירותי הייעוץ עצמם). המומחה מוותר בזאת על כל טענותיו באשר לשימוש שתעשה החברה במידע זה.

8. אחריות, שיפוי וביטוח

8.1. המומחה מאשר ומסכים כי האתר משמש כפלטפורמה שיווקית וטכנולוגית בלבד ושירותי הייעוץ ניתנים באופן בלעדי על ידי המומחה ועל דעתו בלבד. האתר ו/או החברה לא ייחשבו כנותני שירותי הייעוץ או כשולחיו של המומחה נותן שירותי הייעוץ. המומחה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה משירותי הייעוץ ו/או כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי המומחה.

8.2. החברה אינה מחויבת לבצע בקרה כלשהי על תוכן שירותי הייעוץ והמומחה מכיר בכך שלחברה אין יכולת בקרה אפקטיבית על אופן מתן שירותי הייעוץ על ידו.

8.3. המומחה מודע לכך שייתכנו תקלות, הפסקות, הפרעות ו/או בעיות אחרות בשירותי האתר, כולם או מקצתם ולכך שבין היתר החברה משתמשת בשירותים ומשאבים חיצוניים לצורך תפעול האתר אשר אין לחברה שליטה בתקינותם וביצועיהם, ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ביחס להפסדים, הוצאות או נזק מכל סוג שהוא שנגרם לו עקב כך.

8.4. החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר כליל, ו/או להפסיק שירות משירותי האתר, בין לתקופה מוגבלת ובין לצמיתות ולמומחה לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

8.5. המומחה מתחייב בזאת כי יישא במלוא האחריות כלפי החברה בהתאם להוראות כל דין, וישפה אותה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאה, תביעה (כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות סבירות), פשרה, קנס ועלות אחרת אשר תחוב בהם החברה כתוצאה משירותי הייעוץ שנתן המומחה ו/או הפרת הוראות הסכם זה, כולל חיובים כאמור שהחברה תחוב בהם כלפי משתמשי האתר.

8.6. במקרה שיפתח כנגד החברה הליך משפטי על ידי צד שלישי בקשר עם אירוע בר שיפוי על פי סעיף 8.5 לעיל, יחול האמור להלן:

8.6.1. החברה תודיע למומחה על ההליך המשפטי שנפתח נגד החברה וזאת בתוך 7 ימי עסקים מיום שייוודע לחברה לראשונה על כך, אולם אי מתן הודעה כאמור למומחה לא יפטור את המומחה מההתחייבויות לשיפוי שלו אלא ובמידה שהמומחה נפגע כתוצאה מכך. הודעת החברה תימסר למומחה לכתובת שמילא המומחה בעת הרישום לאתר, כפי שתעודכן מעת לעת באתר.

8.6.2. החברה תהיה זכאית לפעול במסגרת ההליך המשפטי האמור על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא תהיה רשאית להביא את ההליך המשפטי לידי סיום, הכל כפי שתראה לנכון, לרבות בפשרה, אולם מובהר כי החברה לא תהיה רשאית, במסגרת ההליך המשפטי, להודות, בשם המומחה (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה), בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי הסכם זה זה ו/או עפ”י הדין, אלא בהסכמת המומחה או להגיע לידי הסדר או פשרה בהליך המשפטי שאינו כולל שחרור מלא כלפי המומחה מכל אחריות בקשר עם ההליך המשפטי, ללא הסכמת המומחה. יחד עם זאת, אין בזאת כדי למנוע מהחברה להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך המשפטי ללא הסכמת המומחה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי הסכם זה ו/או עפ”י הדין ובלבד שההסדר כולל שחרור מלא כלפי המומחה, כאמור לעיל.

8.6.3. המומחה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם עורכי דין ו/או יועצים מטעמה בכל דרך סבירה כפי שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שהמומחה לא יידרש לשלמן או לממנן בעצמו.

8.7. המומחה משחרר בזאת את החברה מכל חבות כלפי צד שלישי כלשהוא הקשורה לשירותי הייעוץ ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

8.8. מבלי לגרוע מאחריות המומחה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, המומחה מצהיר כי, במשך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם זה ו/או על פי כל דין, הוא יבטח עצמו ועל חשבונו בביטוח אחריות מקצועית בהיקף וכיסוי מתאימים.

9. תקופת ההסכם; סיום ההסכם

9.1. תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת הסכם זה ותמשיך לתקופה בלתי קצובה, עד לסיומה כמפורט בסעיף 9.2 להלן (להלן: “תקופת ההתקשרות”).

9.2. החברה רשאית בכל עת לסיים באופן מיידי את תקופת ההתקשרות, ללא צורך בסיבה או נימוק כלשהו ובלבד שנתנה על כך הודעה למומחה. המומחה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה בכתב.

9.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, בין אם הסתיימה ההתקשרות ובין אם לאו, שלא לפרסם באתר ו/או להוריד מהאתר תכנים שפורסמו על ידי המומחה או נשלחו על ידיו למשתמשים ו/או להפסיק באופן מיידי את פעילות המומחה באתר וזאת ללא צורך במתן הודעה כלשהי למומחה.

9.4. מבלי לגרוע מזכויות החברה, החברה רשאית להפסיק מכל סיבה שהיא את פעילות האתר, לשנות את נהלי העבודה הפנימיים שלה, ו/או את אופן פעולתה מול המשתמשים ללא הודעה מראש, ולמומחה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

10. שונות

10.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

10.2. על הסכם זה ועל כל עניין הקשור להסכם או נובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו”ב, יחולו באופן יחיד, בלעדי ומוחלט, דיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין. כל סכסוך בקשר להסכם זה ידונו בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

10.3. כל שינוי, תוספת, גריעה, ויתור או הנחה על פי הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. צד להסכם זה לא ייראה כמוותר על זכות שקמה לו על פי הסכם זה בשל כך שלא עמד על אכיפתה במועדה. ויתור במקרה אחד לא ייראה כויתור לגבי מקרה אחר, בין באותו עניין ובין בעניין אחר.

10.4. היה וייקבע, בהתאם להוראות הדין החל, כי הוראה מהוראות הסכם זה הינה בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות ההסכם, והצדדים יפעלו על מנת ליישם את ההסכם כרוחו וכלשונות, לרבות החלפה ההוראה הבלתי אכיפה ו/או בטלה כאמור בהוראה חלופית שתוצאה ופעולתה זהות בעיקרן.

10.5. הסכם זה כולל את כל ההסכמות בין הצדדים בעניין הנדון בו, ובא במקומן.

10.6. זכויות או חובות המוטלות על המומחה לפי הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או הסבה בכל דרך שהיא.

10.7. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנותו של הסכם זה.

10.8. המומחה מסכים כי במידה והתחייבות כלשהי מההתחייבויות המפורטות בהסכם זה תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך בכדי לפגוע ביתר התחייבויותיו אשר תעמודנה בתוקפן. כמו כן, במידה והתחייבות כאמור תמצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, אזי המומחה מסכים כי אותה התחייבות תסויג ע”י הערכאה או הבורר המוסמכים כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המקסימליים המותרים על פי דין ושאינם עולים על ההיקף והתקופה הנקובים בהתחייבות זו.

נספח א’

תמורת הייעוץ ועמלה לחברה

החברה תהיה זכאית לקבל כעמלה סך השווה לעשרה אחוזים (10%) מתוך הסכום אשר התקבל מהמשתמש עבור שירותי הייעוץ של המומחה (לפני מע”מ).

עמוד מומחה ועדכונו

1. החברה תפתח לכל מומחה כרטיס אישי באתר הניתן לגישה באמצעות שם משתמש וסיסמא. לחברה יהא שיקול דעת בלעדי לקבוע את סוג והיקף המידע אודות המומחה אשר יוצג למשתמשים באתר.

2. הפעילות והתנועות המבוצעות בין המומחה והמשתמש נרשמות בבסיסי הנתונים של האתר והמומחה מסכים לרישום זה.

קשר בין המומחה לחברה

3. הודעות, שינויים ועדכונים ישלחו דרך האתר. הודעה שנשלחה באמצעות המערכת תחשב כאילו התקבלה על ידי המומחה ותחייב אותו.

4. החברה רשאית לשלוח ניוזלטר תקופתי למומחה. על המומחה לאשר קבלת הדיוור, לקרוא את החומר שנשלח, ולפעול בהתאם לאמור בו.

שיווק, פרסום וקידום

5. החברה תאפשר למומחה, בתנאים שייקבעו (לרבות התמורה), לשלב באתרים חיצוניים קישור לעמוד שלו באתר.

6. המומחה רשאי להעביר לידי החברה מאמרים מקצועיים, פרסומים הערוכים בדרך של שאלות ותשובות ו/או כל תוכן מקצועי אחר. החברה רשאית לפרסם את המאמרים באתר ו/או לעשות בהם שימוש שיווקי אחר, וכן להסירם בכל עת לפי שיקול דעתה.

 

זקוק/ה לעזרה? לחצ/י כאן לצ׳אט חי עם צוות תמיכה של הומדיאט!